NGO jako przedsiębiorca, a KRS

NGO jako przedsiębiorca, a KRS

NGO a działalność gospodarcza

Organizacje pozarządowe (NGO), które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą, mają dodatkowy obowiązek  sprawozdawczy – składają zatwierdzone sprawozdanie finansowe (i uchwałę) do rejestru sądowego (KRS). Dotyczy on nawet tych organizacji, które jeszcze nie rozpoczęły prowadzenia działalności gospodarczej, lecz mają ją wyłącznie formalnie zarejestrowaną. Jeśli fundacja czy stowarzyszenie chce prowadzić działalność gospodarczą, musi się także wpisać do rejestru przedsiębiorców. NGO staje się wtedy przedsiębiorcą i w związku z tym zobowiązane jest również do przestrzegania obowiązków dotyczących przedsiębiorców.

NGO jako przedsiębiorca

Obowiązkom dla przedsiębiorców poświęcony jest rozdział 2 ustawy o KRS. Zgodnie z art. 40 ustawy o KRS w dziale 3 rejestru przedsiębiorców umieszcza się m.in. „wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z oznaczeniem dat ich złożenia”. Sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, a w niektórych przypadkach ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, zestawienie zmian w aktywach netto oraz rachunek przepływów pieniężnych (por. art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

NGO, KRS a ustawa o rachunkowości

Jak wynika z treści rozporządzenia o szczegółowej treści wpisów w rejestrze w przypadku każdego rodzaju przedsiębiorcy wzmianka (wpis) o złożeniu sprawozdania finansowego obejmuje okres, za jaki złożono dokument, i datę jego złożenia.
Poza powyższym ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) w art. 69 ust. 1 stanowi, że: Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 także sprawozdanie z działalności – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego”.
Przepis art. 40 ustawy o KRS oraz art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości mają charakter kategoryczny, a nie warunkowy („umieszcza się”, „składa”, a nie „można umieścić”, „może złożyć”), zatem zgodnie z przepisami organizacje pozarządowe zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców mają coroczny obowiązek złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym sprawozdania finansowego wraz z uchwałą zatwierdzającą to sprawozdanie bez względu na to, czy faktycznie w danym roku prowadziły działalność gospodarczą, czy nie.
Termin złożenia sprawozdania finansowego do KRS to 15 dni od daty jego zatwierdzenia.
Obserwuj Kancelaria Radców Prawnych Biały Lew:

Biały Lew to Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą Sopocie prowadzona przez radcę prawnego Adriana Kordas. Świadomość, odpowiedzialność i etyka prawa to dla nas sprawy priorytetowe. W Kancelarii dobrze rozumiemy, że prawo to broń obosieczna. Dlatego Kancelaria Radców prawnych Biały Lew stoi po stronie rozwiązań prawnych, mających na celu ochronę obywateli i wspieranie Polski, jako miejsca, w którym warunków nie dyktują opresyjne instytucje, lecz obowiązuje uczciwość, prawość, transparentność i równowaga świadczeń (czyli energii).

Zostaw komentarz

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial