Wygrana przeciwko Getin Noble Bank S.A. – umowa nieważna. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach Wydział I Cywilny, SSO Jolanta Polko, z dnia 06.10.2020 r., sygn. I C 880/18

Wygrana przeciwko Getin Noble Bank S.A. – umowa nieważna. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach Wydział I Cywilny, SSO Jolanta Polko, z dnia 06.10.2020 r., sygn. I C 880/18

Z zadowoleniem informujemy o wygranej Kancelarii w sporze przeciwko Getin Noble Bank S.A. zawisłym przed Sądem Okręgowym w Katowicach. Sąd uwzględnił zarzuty Kancelarii i oddalił wszystkie roszczenia banku (główne, jak i ewentualne) wskazując przesłankowo na nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF.

W procesie tym reprezentowaliśmy zarówno dłużniczkę główną (kredytobiorcę), jak i równocześnie pozwaną dłużniczkę rzeczową (matkę), której to nieruchomość stanowiła zabezpieczenie spłaty kredytu indeksowanego do CHF i która to nieruchomość była obciążona hipoteką.

Zamieszczamy niżej skan wyroku z uzasadnieniem w formacie pdf. i zachęcamy wszystkich do zapoznania się z jego treścią.
Z przedmiotowego wyroku płyną następujące wnioski:
  1. Roszczenie ewentualne banku w wysokości wypłaconego kapitału (nr 3) rozpatrywał Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział I Cywilny w sprawie o sygn. I C 880/18 (SSO Jolanta Polko), gdzie wyrokiem z dnia 06.10.2020 r. Sąd ten oddalił wszystkie roszczenia banku, zarówno główne, jak i ewentualne, gdyż Sąd uznał za zasadny podniesiony zarzut nieważności umowy kredytu wraz z aneksami 1, 2 i 3 (str. 7 uzasadnienia).
  1. Sąd uznał, że klauzula waloryzacyjna (indeksacyjna) służy do ustalania wysokości świadczenia głównego kredytobiorcy, czyli kwotę jaką ma on zwrócić bankowi, stanowi instrument służący do ostatecznego ustalenia rozmiaru świadczenia kredytobiorcy.
  1. Mechanizmy, służące do przeliczania złotych na franki szwajcarskie nie były uzgodnione z pozwanymi, w szczególności nie poinformowano ich o tym, że kursy te będą ustalane przez bank, w jaki sposób i na jakich zasadach (str. 8 uzasadnienia).
  1. Sąd uznał, że kwestionowane postanowienia umowne dotyczą głównych świadczeń stron, są konstytutywne dla danego typu umowy, określają essentialia negotti umowy i nie zostały sformułowane w sposób jednoznaczny, aby można było uznać, iż zostały zrozumiane i świadomie zaakceptowane przez pozwane. Takie postanowienie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta i winno zostać uznane za niedozwolone (por. wyrok SN z 04.04.2019 r., sygn. IV CSK 159/17).
  1. Wobec powyższego doszło do przekroczenia tzw. granic swobody umów, związanych z samą istotą, naturą umowy (art. 3531c.), co nie pozwala na akceptację treści zapisów dotyczących indeksacji kredytu do CHF (str. 9 uzasadnienia).
  1. Sąd Okręgowy w Katowicach potwierdził, iż art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 nie pozwala na uzupełnienie luk w umowie po eliminacji klauzul abuzywnych kursem średnim NBP, nawet gdyby obie strony się na to zgadzały (str. 10 uzasadnienia).

 

  1. Co ważne, Sąd oddalił także bezpodstawne roszczenie ewentualne banku o zwrot kapitału kredytu, gdyż bank oparł swoje żądanie z tytułu świadczenia nienależnego z nieważnej umowy kredytu, na podstawie faktycznej i prawnej mającej za przedmiot umowę ważną, lecz skutecznie wypowiedzianą (tj. tak jak ma to miejsce w niniejszym procesie). Tak dochodzone roszczenie, jako m.in. niewykazane powinno podlegać oddaleniu (str. 12 uzasadnienia).
Sprawę prowadził radca prawny Adrian Kordas.

 

Pobierz skan wyroku (PDF).

 

poradnik frankowicza, pseudo kredyty chf, jak wygrac z bankiem, stop bankowemu bezprawiu, pozywam bank, frankowicze

 

Obserwuj Kancelaria Radców Prawnych Biały Lew:

Biały Lew to Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą Sopocie prowadzona przez radcę prawnego Adriana Kordas. Świadomość, odpowiedzialność i etyka prawa to dla nas sprawy priorytetowe. W Kancelarii dobrze rozumiemy, że prawo to broń obosieczna. Dlatego Kancelaria Radców prawnych Biały Lew stoi po stronie rozwiązań prawnych, mających na celu ochronę obywateli i wspieranie Polski, jako miejsca, w którym warunków nie dyktują opresyjne instytucje, lecz obowiązuje uczciwość, prawość, transparentność i równowaga świadczeń (czyli energii).

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial